Rk Name gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
1 Augsburg 7 30 4 21 - - - 213 30.4
2 Bethel 7 25 3 20 1 - 1 183 26.1
3 Carleton 7 17 - 11 - - - 113 16.1
4 Concordia 6 21 5 17 2 - - 162 27.0
5 Gustavus 6 21 6 19 - - - 163 27.2
6 Hamline 6 20 1 10 1 - - 135 22.5
7 Saint John's 7 45 3 42 2 - - 325 46.4
8 St. Olaf 6 21 2 16 2 - - 152 25.3
9 St. Thomas 6 31 3 25 3 - 2 230 38.3
Rk Name gp rush pass tot off ypg
1 Augsburg 7 551 2059 2610 372.9
2 Bethel 7 904 1777 2681 383.0
3 Carleton 7 503 1199 1702 243.1
4 Concordia 6 1491 496 1987 331.2
5 Gustavus 6 654 1771 2425 404.2
6 Hamline 6 591 1469 2060 343.3
7 Saint John's 7 1633 1304 2937 419.6
8 St. Olaf 6 672 1009 1681 280.2
9 St. Thomas 6 1071 1465 2536 422.7
Rk Name gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
1 Augsburg 7 2059 152-264-9 294.1 7.8 13.5 23
2 Bethel 7 1777 126-202-7 253.9 8.8 14.1 12
3 Carleton 7 1199 121-239-17 171.3 5.0 9.9 9
4 Concordia 6 496 42-85-1 82.7 5.8 11.8 2
5 Gustavus 6 1771 142-232-6 295.2 7.6 12.5 15
6 Hamline 6 1469 118-190-4 244.8 7.7 12.4 16
7 Saint John's 7 1304 88-139-2 186.3 9.4 14.8 20
8 St. Olaf 6 1009 94-172-3 168.2 5.9 10.7 9
9 St. Thomas 6 1465 104-181-5 244.2 8.1 14.1 10
Rk Name gp yds att yds/g avg td
1 Augsburg 7 551 189 78.7 2.9 5
2 Bethel 7 904 268 129.1 3.4 12
3 Carleton 7 503 218 71.9 2.3 8
4 Concordia 6 1491 286 248.5 5.2 18
5 Gustavus 6 654 198 109.0 3.3 6
6 Hamline 6 591 180 98.5 3.3 4
7 Saint John's 7 1633 292 233.3 5.6 21
8 St. Olaf 6 672 223 112.0 3.0 11
9 St. Thomas 6 1071 280 178.5 3.8 21
Rk Name gp total rush pass pen 1st/g
1 Augsburg 7 125 32 78 15 17.9
2 Bethel 7 133 50 66 17 19.0
3 Carleton 7 101 27 58 16 14.4
4 Concordia 6 100 77 18 5 16.7
5 Gustavus 6 128 42 77 9 21.3
6 Hamline 6 109 35 60 14 18.2
7 Saint John's 7 138 83 50 5 19.7
8 St. Olaf 6 94 36 43 15 15.7
9 St. Thomas 6 134 60 65 9 22.3
Rk Name gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
1 Augsburg 7 40-103 39% 4-10 40%
2 Bethel 7 30-92 33% 10-19 53%
3 Carleton 7 38-109 35% 3-13 23%
4 Concordia 6 28-75 37% 4-7 57%
5 Gustavus 6 36-93 39% 6-12 50%
6 Hamline 6 27-76 36% 7-11 64%
7 Saint John's 7 41-82 50% 2-7 29%
8 St. Olaf 6 23-82 28% 11-23 48%
9 St. Thomas 6 34-90 38% 15-23 65%
Rk Name gp kr ko avg pr avg
1 Augsburg 7 26-619 23.8 15-217 14.5
2 Bethel 7 23-391 17.0 13-106 8.2
3 Carleton 7 35-711 20.3 4-16 4.0
4 Concordia 6 16-362 22.6 7-37 5.3
5 Gustavus 6 23-521 22.7 11-92 8.4
6 Hamline 6 28-453 16.2 7-72 10.3
7 Saint John's 7 11-171 15.5 23-269 11.7
8 St. Olaf 6 32-589 18.4 5-54 10.8
9 St. Thomas 6 17-355 20.9 26-172 6.6
Rk Name gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
1 Augsburg 7 4-7 57.1% 21-27 77.8% 37-1464 39.6 39-2279 58.4
2 Bethel 7 3-4 75.0% 20-23 87.0% 32-1211 37.8 35-2118 60.5
3 Carleton 7 0-0 - 11-15 73.3% 42-1416 33.7 22-1195 54.3
4 Concordia 6 5-5 100.0% 17-19 89.5% 31-1025 33.1 32-1699 53.1
5 Gustavus 6 6-8 75.0% 19-21 90.5% 29-1071 36.9 31-1783 57.5
6 Hamline 6 1-2 50.0% 10-15 66.7% 30-1086 36.2 26-1378 53.0
7 Saint John's 7 3-5 60.0% 42-43 97.7% 28-1031 36.8 55-3344 60.8
8 St. Olaf 6 2-2 100.0% 16-19 84.2% 32-965 30.2 29-1332 45.9
9 St. Thomas 6 3-6 50.0% 25-27 92.6% 23-928 40.3 40-2372 59.3
Rk Name gp scores rz % td td %
1 Augsburg 7 17-21 81% 14-21 67%
2 Bethel 7 17-25 68% 14-25 56%
3 Carleton 7 13-18 72% 13-18 72%
4 Concordia 6 17-18 94% 12-18 67%
5 Gustavus 6 19-23 83% 13-23 57%
6 Hamline 6 18-24 75% 17-24 71%
7 Saint John's 7 29-35 83% 27-35 77%
8 St. Olaf 6 19-23 83% 17-23 74%
9 St. Thomas 6 27-35 77% 24-35 69%
Rk Name gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
1 Augsburg 7 10-8 7 9 9-128 14.2 1 577 11
2 Bethel 7 10-7 2 7 7-5 0.7 0 516 13
3 Carleton 7 8-5 4 4 4-59 14.8 0 533 10
4 Concordia 6 13-7 6 8 8-89 11.1 1 433 18
5 Gustavus 6 6-4 4 2 2-37 18.5 0 444 16
6 Hamline 6 7-6 2 3 3-145 48.3 0 400 11
7 Saint John's 7 14-2 5 10 10-191 19.1 4 475 18
8 St. Olaf 6 7-5 7 8 8-86 10.8 1 427 12
9 St. Thomas 6 10-6 4 7 7-64 9.1 0 360 15
Rk Name gp pen pen/g pen yards pen yards/g
1 Augsburg 7 62 8.9 658 94.0
2 Bethel 7 47 6.7 512 73.1
3 Carleton 7 27 3.9 239 34.1
4 Concordia 6 30 5.0 288 48.0
5 Gustavus 6 38 6.3 419 69.8
6 Hamline 6 39 6.5 391 65.2
7 Saint John's 7 46 6.6 350 50.0
8 St. Olaf 6 39 6.5 301 50.2
9 St. Thomas 6 50 8.3 419 69.8
Rk Name gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
1 Augsburg 7 31.6 221 398.6 242.1 156.4 82.4 9 7 11 1
2 Bethel 7 17.9 125 298.3 185.9 112.4 73.7 7 2 13 0
3 Carleton 7 43.4 304 502.1 326.3 175.9 76.1 4 8 10 0
4 Concordia 6 12.7 76 280.2 200.0 80.2 72.2 8 6 18 1
5 Gustavus 6 19.2 115 289.2 162.5 126.7 74.0 2 4 16 0
6 Hamline 6 29.7 178 367.3 215.3 152.0 66.7 3 1 11 0
7 Saint John's 7 8.1 57 203.4 133.0 70.4 67.9 10 5 18 4
8 St. Olaf 6 38.3 230 416.0 244.0 172.0 71.2 8 8 12 1
9 St. Thomas 6 13.3 80 201.0 160.7 40.3 60.0 7 5 15 0
Rk Name gp top attend avg
1 Augsburg 7 26:08 4652 930
2 Bethel 7 28:17 9140 3047
3 Carleton 7 29:03 1927 482
4 Concordia 6 31:44 13883 4628
5 Gustavus 6 30:59 4783 1594
6 Hamline 6 28:43 3385 1693
7 Saint John's 7 31:10 27260 6815
8 St. Olaf 6 30:49 4013 1338
9 St. Thomas 6 32:26 47553 15851
Rk Name gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
1 Augsburg 5 19 2 13 - - - 133 26.6
2 Bethel 5 22 1 18 1 - 1 157 31.4
3 Carleton 5 7 - 5 - - - 47 9.4
4 Concordia 4 13 4 13 - - - 103 25.8
5 Gustavus 4 15 3 14 - - - 113 28.3
6 Hamline 4 11 - 4 - - - 70 17.5
7 Saint John's 5 24 3 21 2 - - 178 35.6
8 St. Olaf 4 10 2 6 2 - - 76 19.0
9 St. Thomas 4 22 2 19 2 - - 161 40.3
Rk Name gp rush pass tot off ypg
1 Augsburg 5 271 1430 1701 340.2
2 Bethel 5 763 1338 2101 420.2
3 Carleton 5 330 592 922 184.4
4 Concordia 4 1013 278 1291 322.8
5 Gustavus 4 379 1147 1526 381.5
6 Hamline 4 316 1002 1318 329.5
7 Saint John's 5 913 960 1873 374.6
8 St. Olaf 4 450 533 983 245.8
9 St. Thomas 4 805 1023 1828 457.0
Rk Name gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
1 Augsburg 5 1430 104-179-7 286.0 8.0 13.8 15
2 Bethel 5 1338 89-130-2 267.6 10.3 15.0 10
3 Carleton 5 592 67-153-11 118.4 3.9 8.8 3
4 Concordia 4 278 28-56-1 69.5 5.0 9.9 0
5 Gustavus 4 1147 96-152-2 286.8 7.5 11.9 11
6 Hamline 4 1002 81-136-2 250.5 7.4 12.4 10
7 Saint John's 5 960 65-107-2 192.0 9.0 14.8 12
8 St. Olaf 4 533 58-104-3 133.3 5.1 9.2 5
9 St. Thomas 4 1023 64-103-2 255.8 9.9 16.0 8
Rk Name gp yds att yds/g avg td
1 Augsburg 5 271 133 54.2 2.0 2
2 Bethel 5 763 192 152.6 4.0 11
3 Carleton 5 330 136 66.0 2.4 4
4 Concordia 4 1013 195 253.3 5.2 12
5 Gustavus 4 379 139 94.8 2.7 4
6 Hamline 4 316 129 79.0 2.4 1
7 Saint John's 5 913 196 182.6 4.7 10
8 St. Olaf 4 450 152 112.5 3.0 5
9 St. Thomas 4 805 197 201.3 4.1 14
Rk Name gp total rush pass pen 1st/g
1 Augsburg 5 86 17 54 15 17.2
2 Bethel 5 96 39 48 9 19.2
3 Carleton 5 56 19 30 7 11.2
4 Concordia 4 69 51 13 5 17.3
5 Gustavus 4 85 25 52 8 21.3
6 Hamline 4 72 23 41 8 18.0
7 Saint John's 5 91 49 37 5 18.2
8 St. Olaf 4 57 23 23 11 14.3
9 St. Thomas 4 93 43 44 6 23.3
Rk Name gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
1 Augsburg 5 26-73 36% 3-7 43%
2 Bethel 5 18-58 31% 9-15 60%
3 Carleton 5 17-68 25% 2-8 25%
4 Concordia 4 17-49 35% 3-5 60%
5 Gustavus 4 26-66 39% 4-9 44%
6 Hamline 4 18-57 32% 7-10 70%
7 Saint John's 5 27-61 44% 1-6 17%
8 St. Olaf 4 16-57 28% 5-11 45%
9 St. Thomas 4 25-56 45% 5-9 56%
Rk Name gp kr ko avg pr avg
1 Augsburg 5 21-476 22.7 6-47 7.8
2 Bethel 5 14-293 20.9 7-73 10.4
3 Carleton 5 20-369 18.4 2-4 2.0
4 Concordia 4 10-237 23.7 6-40 6.7
5 Gustavus 4 19-401 21.1 6-63 10.5
6 Hamline 4 24-393 16.4 3-5 1.7
7 Saint John's 5 7-93 13.3 15-146 9.7
8 St. Olaf 4 24-466 19.4 2-7 3.5
9 St. Thomas 4 11-211 19.2 18-56 3.1
Rk Name gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
1 Augsburg 5 2-2 100.0% 13-17 76.5% 29-1136 39.2 25-1470 58.8
2 Bethel 5 1-2 50.0% 18-21 85.7% 19-729 38.4 28-1684 60.1
3 Carleton 5 0-0 - 5-6 83.3% 36-1234 34.3 12-671 55.9
4 Concordia 4 4-4 100.0% 13-13 100.0% 20-645 32.3 21-1089 51.9
5 Gustavus 4 3-5 60.0% 14-15 93.3% 22-811 36.9 21-1194 56.9
6 Hamline 4 0-1 0.0% 4-8 50.0% 24-849 35.4 14-696 49.7
7 Saint John's 5 3-5 60.0% 21-22 95.5% 22-792 36.0 32-1927 60.2
8 St. Olaf 4 2-2 100.0% 6-9 66.7% 27-836 31.0 17-755 44.4
9 St. Thomas 4 2-4 50.0% 19-19 100.0% 15-564 37.6 28-1653 59.0
Rk Name gp scores rz % td td %
1 Augsburg 5 12-14 86% 10-14 71%
2 Bethel 5 14-20 70% 13-20 65%
3 Carleton 5 5-7 71% 5-7 71%
4 Concordia 4 12-12 100% 8-12 67%
5 Gustavus 4 12-16 75% 9-16 56%
6 Hamline 4 9-14 64% 9-14 64%
7 Saint John's 5 15-21 71% 13-21 62%
8 St. Olaf 4 10-12 83% 8-12 67%
9 St. Thomas 4 17-22 77% 15-22 68%
Rk Name gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
1 Augsburg 5 7-5 6 5 5-89 17.8 1 409 6
2 Bethel 5 7-5 1 5 5-5 1.0 0 379 12
3 Carleton 5 4-3 3 1 1-16 16.0 0 407 10
4 Concordia 4 8-4 3 2 2-37 18.5 1 269 16
5 Gustavus 4 5-3 2 1 1-0 0.0 0 292 11
6 Hamline 4 4-3 2 1 1-50 50.0 0 258 6
7 Saint John's 5 12-2 4 8 8-143 17.9 2 332 9
8 St. Olaf 4 5-3 5 4 4-59 14.8 0 277 11
9 St. Thomas 4 8-5 3 5 5-28 5.6 0 225 10
Rk Name gp pen pen/g pen yards pen yards/g
1 Augsburg 5 48 9.6 458 91.6
2 Bethel 5 31 6.2 356 71.2
3 Carleton 5 21 4.2 164 32.8
4 Concordia 4 25 6.3 257 64.3
5 Gustavus 4 25 6.3 240 60.0
6 Hamline 4 24 6.0 227 56.8
7 Saint John's 5 33 6.6 252 50.4
8 St. Olaf 4 29 7.3 202 50.5
9 St. Thomas 4 33 8.3 258 64.5
Rk Name gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
1 Augsburg 5 39.6 198 444.2 253.0 191.2 81.8 5 5 6 1
2 Bethel 5 12.4 62 242.0 128.8 113.2 75.8 5 2 12 0
3 Carleton 5 45.0 225 533.0 340.8 192.2 81.4 1 7 10 0
4 Concordia 4 11.3 45 229.0 174.3 54.8 67.3 2 3 16 1
5 Gustavus 4 23.8 95 314.5 177.5 137.0 73.0 1 2 11 0
6 Hamline 4 38.8 155 412.0 212.0 200.0 64.5 1 1 6 0
7 Saint John's 5 8.6 43 222.0 134.0 88.0 66.4 8 3 9 2
8 St. Olaf 4 43.3 173 460.5 294.0 166.5 69.3 4 6 11 0
9 St. Thomas 4 10.5 42 168.3 147.3 21.0 56.3 5 4 10 0
Rk Name gp top attend avg
1 Augsburg 5 26:01 2887 962
2 Bethel 5 28:35 6310 3155
3 Carleton 5 26:22 1479 493
4 Concordia 4 33:07 8971 4486
5 Gustavus 4 32:04 4308 2154
6 Hamline 4 30:58 3385 1693
7 Saint John's 5 30:47 16095 8048
8 St. Olaf 4 30:56 2532 1266
9 St. Thomas 4 33:13 42505 21253